Voorwaarden

Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Lekker gewoon uit Loon en

Algemene voorwaarden Maaltijdservice

 

Artikel 1. Termen

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.1. Cateraar: Lekker gewoon uit Loon vertegenwoordigd door Jack Vrins, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

1.2. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee cateraar de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

1.3. Offerte: alle aanbiedingen van cateraar aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

1.4. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen cateraar en opdrachtgever

1.5. Opdracht: de dienst of het product dat door de cateraar geleverd zal worden en is omschreven in de orderbevestiging die door de Cateraar per mail wordt verstrekt.

1.6. Catering: het uitvoeren van de opdracht voor de opdrachtgever door de Cateraar.

1.7. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

1.8. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

 

Artikel 2. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen cateraar en een opdrachtgever waarop cateraar deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

De door cateraar gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Cateraar is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd waarna Cateraar een bindende orderbevestiging per mail zal verstrekken, tenzij anders aangegeven.

Opdrachten tot verzorging van bijeenkomsten in de ruimste zin van het woord (al dan niet met volledige catering) worden, indien de prijs afhankelijk is gesteld van het aantal deelnemers en dit aantal bij de opdracht voorlopig is opgegeven, slechts aanvaard onder de voorwaarde, dat ten minste 7 werkdagen voor het plaatsvinden van het evenement, het juiste aantal deelnemers door de wederpartij aan cateraar is medegedeeld. Cateraar is gerechtigd hiervan schriftelijk mededeling te verlangen.

Prijzen voor het verzorgen van (al dan niet complete) catering worden berekend aan de hand van het aantal door de wederpartij opgegeven personen. Hiervoor gelden de in artikel 5 neergelegde betalingscondities. Indien bij de opdracht geen voorbehoud voor het aantal deelnemers is gemaakt wordt meerverbruik achteraf op nacalculatiebasis aan de wederpartij in rekening gebracht. Indien de wederpartij niet voldoet aan de verplichting tot opgave van het aantal deelnemers, is Cateraar gerechtigd de prijs naar het voorlopig opgegeven aantal deelnemers te berekenen.

Cateraar is gerechtigd om prijsstijgingen, die zich voordoen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, aan de wederpartij in rekening te brengen, waarbij wordt uitgegaan van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie, dan wel enig daarvoor in de plaats komend indexcijfer. Prijsstijgingen op basis van het hiervoor genoemde indexcijfer, zullen eerst met ingang van 1 januari van enig jaar volgend op het kalenderjaar waarbinnen de betreffende overeenkomst tot stand kwam, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.

 

Artikel 4. Vertraging

Indien opdrachtgever niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, worden extra gemaakte kosten door cateraar aan opdrachtgever doorberekend.

Grote, door opdrachtgever veroorzaakte vertragingen kunnen de annulering van (onderdelen van) de afspraken tot gevolg hebben, zonder enig recht op restitutie voor cliënt.

 

Artikel 5. Betaling

Voor iedere opdracht wordt voor de levering de vermelde producten zoals omschreven op de orderbevestiging gefactureerd, deze factuur dient onverminderd en volledig per bankoverschrijving vóór de levering van de producten of diensten te worden betaald. Indien de opdrachtgever meer tijd nodig heeft om de factuur tijdig zoals hier omschreven, te betalen, dient opdrachtgever dit zelf aan de Cateraar te laten weten. Cateraar zal dan tijdig zorgen voor de factuur zodat deze te allen tijde vóór de levering van de producten of diensten kan worden betaald.

Indien de betaling niet tijdig geschiedt, heeft Cateraar het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is. Een en ander met voorbehoud van alle rechten van Cateraar.

Indien opdrachtgever niet binnen 7 dagen alsnog aan zijn betalingsverplichting voldoet, is opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en zal hetgeen opdrachtgever aan cateraar is verschuldigd, worden vermeerderd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 115,-.

 

Artikel 6. Catering

Catering wordt uitsluitend verzorgd door Cateraar zelf, tenzij expliciet anders is overeengekomen tussen Cateraar en opdrachtgever. De opdrachtgever dient altijd voldoende ruimte ter beschikking te stellen om de catering op te stellen. Indien de catering in de buitenlucht plaats vindt dient opdrachtgever voor eventuele bescherming tegen (onverwachte) weersinvloeden te zorgen. Indien een catering door weersinvloeden gehinderd wordt kan de Cateraar nooit aansprakelijk gesteld worden.

 

Artikel 7. Annulering door opdrachtgever

Bij annulering na de definitieve bevestiging is opdrachtgever te allen tijde verplicht € 25,- administratiekosten te betalen Bij annulering van 2 tot 1 weken voor de afgesproken leveringsdatum is opdrachtgever verplicht 20% van de totaalprijs te betalen.

Bij annulering van 7 tot 2 dagen voor de leveringsdatum is opdrachtgever verplicht 50% van de totaalprijs te betalen.

Bij annulering binnen 48 uur voorafgaande voor de leveringsdatum is opdrachtgever verplicht 100% van de totaalprijs te betalen.

Annulering kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail gebeuren, bij voorkeur vooraf gegaan door zo spoedig mogelijke telefonische melding van de annulering.

 

Artikel 8. Annuleringen door Cateraar

Cateraar is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door cateraar zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Cateraar gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt. Zo mogelijk biedt Cateraar onder dezelfde voorwaarden aan de wederpartij (een) vervangende mogelijkheden aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode.

In het geval bedoeld in lid 1 heeft de wederpartij het recht het door Cateraar geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 1 week na aanbod aan Cateraar kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard.

 

Artikel 9. Deelannulering

Bij vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% zijn de annuleringsbepalingen van artikel 7 van deze voorwaarden van toepassing. Voor extra deelnemers die niet 48 uur voorafgaand aan de levering is aangemeld zal een prijs naar redelijkheid extra in rekening worden gebracht.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid opdrachtgever

Opdrachtgever is aansprakelijk voor door opdrachtgever en haar gasten en medewerkers veroorzaakte schade aan eigendommen van Cateraar, medewerkers of derden.

 

Artikel 11. Klachten

Eventuele klachten over de geleverde diensten, inclusief catering, dienen direct op de avond zelf gemeld te worden.

Cateraar kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan het totaal bedrag overeengekomen.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch.

Geschillen worden geacht te bestaan op het moment dat één van de partijen daarvan aan de andere partij schriftelijke mededeling doet.

 

Artikel 13. Overig

Voor alle overige zaken welke niet middels deze overeenkomst geregeld zijn, verklaren wij van toepassing de “Algemene voorwaarden voor de levering aan consumenten” zoals deze opgemaakt is door de Kamer van Koophandel. Deze is terug te vinden op de site www.kvk.nl

 

 

Algemene voorwaarden Maaltijdservice

Deze algemene voorwaarden Maaltijdservice zijn een onderdeel van de Algemene voorwaarden van Lekker gewoon uit Loon.

 

Artikel 1. Assortiment

Lekker gewoon uit Loon kookt iedere maandag 5 verschillende verse maaltijden, deze zijn zowel koelvers als ook vriesvers. Daarnaast kan Lekker gewoon uit Loon een ruim assortiment aan soepen, buffetten, desserts, etc. leveren, kijk voor alle mogelijkheden op de website, www.lekkergewoonuitloon.nl
Tijdens de feestdagen zullen er speciale menu’s te bestellen zijn. Het reguliere assortiment en de feestmenu’s kunt u altijd terugvinden op deze website.

 

Artikel 2. Verpakking en hoeveelheden

Alle maaltijdcomponenten zijn individueel verpakt. Deze verpakking is speciaal ontwikkeld en heeft als groot voordeel dat de maaltijd met deksel in de magnetron op kan worden gewarmd. Indien u de maaltijd in wilt vriezen moet u onder de deksel een folie over de bak plaatsen.

De hoeveelheden zijn aangepast aan de gemiddelde behoefte van ca. 450 á 500 gram, u kunt ook een seniorenportie (ca 300 á 350 gr.) of een extra groot portie (ca. 700 gr. ) bestellen.

 

Artikel 3. Bestellen

Bestellen gebeurt via de “Bestellijst” die u wekelijks ontvangt bij de levering van de maaltijden. De bestelling kunt u ook via WhatsApp, mail of telefoon doorgeven.

 

Artikel 4. Ontvangst

De bezorger levert de maaltijden in het tijdblok van 30 minuten zoals met u is afgesproken en op de leverbon staat. Indien u niet aanwezig bent probeert de bezorger de maaltijden achter te laten en dit telefonisch met u te corresponderen.

 

Artikel 5. Opslag

U dient ervoor te zorgen dat de maaltijden direct na aflevering opgeborgen worden in een goed functionerende koelkast waarbij de temperatuur van de maaltijdcomponenten beneden de 4 graden Celsius blijft. Vriesverse maaltijden dient u direct na ontvangst in de vriezer op te bergen.

 

Artikel 6. Klachten

Lekker gewoon uit Loon  streeft ernaar een hoge constante kwaliteit te leveren. Desondanks kan het voorkomen dat er zaken misgaan, of dat de maaltijdcomponenten of onze dienstverlening niet voldoen aan uw verwachtingen. Aarzelt u dan niet en laat ons dit weten. Ook als u verbetersuggesties heeft vernemen wij dat graag van u.

Klachten dienen bij voorkeur nog dezelfde dag, maar uiterlijk de dag na levering aan Lekker gewoon uit Loon kenbaar gemaakt te worden.

In het geval van kwaliteitsklachten dient u het betreffende product te bewaren zodat Lekker gewoon uit Loon de mogelijkheid heeft het betreffende product op te halen teneinde de klacht te kunnen behandelen.

 

Artikel 7. Betaling

Alleen de eerste proef maaltijden vragen wij om bij aflevering contant te betalen. Onze bezorgers hebben geen pinautomaat. De daarop volgende maaltijden worden te samen 1x per maand aan u gefactureerd, bij voorkeur sturen wij u de factuur per mail toe. Indien u geen mailadres heeft zullen wij de factuur met de bezorger mee geven. Wij factureren halverwege de maand alle maaltijden voor de gehele maand. Deze dient binnen 7 dagen te worden betaald per bankoverschrijving. Eventuele wijzigingen in de 2e helft van de maand zullen op de factuur in de volgende maand worden gecorrigeerd.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Bestelde maaltijdcomponenten dienen te worden afgenomen c.q. te worden betaald. Reeds geleverde maaltijden worden niet teruggenomen.

Lekker gewoon uit Loon is niet aansprakelijk indien maaltijden niet geleverd kunnen worden in geval van overmacht c.q. ten gevolge van een situatie die buiten haar invloedsfeer ligt. In dat geval zullen de niet geleverde maaltijden niet gedeclareerd worden. Wij zullen altijd onze uiterste best doen om in geval van overmacht u desnoods een andere maaltijd te leveren zonder dat wij dit verplicht zijn.

 

Artikel 9. Overig

Voor alle overige zaken welke niet middels deze overeenkomst geregeld zijn, verklaren wij van toepassing de “Algemene voorwaarden van Lekker gewoon uit Loon” zoals hierboven deze voorwaarden zijn omschreven.